Sejm uchwalił przepisy pozwalające na uzyskanie dodatkowego świadczenia postojowego. Osoby, które już trzykrotnie otrzymały świadczenie, będą mogły wnioskować o wypłatę postojowego za kolejne 3 miesiące. Nowa ustawa poszerza również krąg osób uprawnionych do świadczenia postojowego.


Nowa ustawa wprowadza dwie istotne zmiany w przepisach odnoszących się do świadczenia postojowego. Pierwsza dotyczy przedsiębiorców którzy do tej pory nie mieli prawa do świadczenia postojowego, a po zmianie przepisów w końcu będą mogli je uzyskać. Druga zmiana wprowadza z kolei tzw. dodatkowe świadczenie postojowe czyli zasiłek, który wypłacany będzie przez kolejne 3 miesiące tym przedsiębiorcom, którzy już w przeszłości 3-krotnie skorzystali ze świadczenia.

 Świadczenie postojowe dla większej liczby przedsiębiorców

Nowe przepisy rozszerzają krąg osób uprawnionych do świadczenia postojowego również na tych przedsiębiorców, którzy do tej pory nie mogli ze świadczenia skorzystać.

Ustawa uchwalona przez Sejm przewiduje, że w przypadku określonych grup przedsiębiorców, świadczenie postojowe przyznawane będzie bez konieczności spełnienia poprzednio obowiązujących warunków. Świadczenie otrzymają zatem również te osoby, które zawiesiły działalność gospodarczą przed dniem 31 stycznia 2020 roku. Co więcej, osoby takie nie będą musiały wykazywać 15% spadku.

Rozszerzenie świadczenia dotyczyć będzie tych przedsiębiorców, którzy jako przeważający rodzaj działalności wykazują kod PKD 79.11.A, tj. działalność agentów turystycznych, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą pod kodem 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), pod warunkiem że: działalność została zawieszona po dniu 31 sierpnia 2019 r. oraz działalność ta ma charakter sezonowy i w 2019 roku była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy prowadzący działalność w określonych branżach, będą mogli wnioskować o dodatkowe świadczenie postojowe na okres kolejnych trzech miesięcy, nawet wówczas gdy świadczenie takie już w przeszłości zostało im trzykrotnie wypłacone.

Warunkiem uzyskania dodatkowego świadczenia postojowego będzie wykazanie spadku przychodów o co najmniej 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku 2019

Dodatkowe świadczenie postojowe będą mogli uzyskać przedsiębiorcy prowadzący przeważającą działalność w następujących obszarach:

  • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
  • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
  • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
  • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  • Wnioski o dodatkowe świadczenie postojowe składać będzie można najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zniesiony zostanie stan epidemii. Co istotne jednak, wnioski te składane mogą być jedynie w formie elektronicznej w systemie PUE ZUS.